อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

กรมธรณีจ่อพัฒนาถ้ำละว้า ชูเป็นโมเดลแห่งแรกของไทย

กรมทรัพยากรธรณี เตรียมพัฒนาถ้ำละว้า ตามแนวทางการบริหารจัดการระบบถ้ำ10 แห่ง ของประเทศไทย ทั้งทางด้านธรณีวิทยาและนิเวศวิทยา พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 12.12 น.


เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา ระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการระบบถ้ำของประเทศไทย” ที่ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา นายทศพร นุชอนงค์ ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการถ้ำของประเทศ อาจารย์พัลลภ กฤตยานวัช ประธานคณะทำงานศึกษากฎหมาย การบริหารจัดการถ้ำ นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายนิวัติ มณีขัติย์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าถ้ำเป็นแหล่งอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยาที่สําคัญ ในหลายๆด้าน ควรที่จะต้องมีการบริหารจัดการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกมิติ ซึ่งการจัดทําแผนบริหารจัดการระบบถ้ำ เป็นเป้าหมายที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ได้กําหนดไว้แล้ว การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการบริหารจัดการระบบถ้ำ ของประเทศไทยในครั้งนี้ จะเน้นด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ำ และให้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการถ้ำ

สำหรับการแบ่งกลุ่มงาน เพื่อระดมความคิดเห็น ของภาคส่วนต่างๆ จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและงานอนุรักษ์ กลุ่มงานบริหารจัดการ กลุ่มงานท่องเที่ยว กลุ่มงานข้อมูลศึกษาวิจัยส่วน
โดยคณะทำงานทั้งหมด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมถ้ำละว้า ในมุมมองของการบริหารจัดการ วิชาการทางด้านธรณีวิทยา และนิเวศวิทยา ซึ่งจะให้มุมมองที่เป็นรูปธรรม ในหลากหลายมิติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50