อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

จังหวัดสุพรรณบุรีคว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ

สำหรับพิธีมอบ"รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.03 น.

  เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ตามแนวคิดของ นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ ผู้ริเริ่มโครงการยืมอนาคต เพื่อสร้างอนาคต บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563


 
  สำหรับพิธีมอบ"รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
นอกจากนี้"รางวัลเลิศรัฐ" ยังถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบ่งบอกถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และความโดดเด่นในการบริหารจัดการ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6