อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

จังหวัดตรังยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีภารกิจด้านการให้บริการเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.29 น.

  เมื่อเร็วๆนี้ ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง  นายมานิตย์ ท่าจีน ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีภารกิจด้านการให้บริการเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  ทั้งนี้ ในการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพในการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านการให้บริการซ่อม เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพานะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่น ๆ ให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษา บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพ
  โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือครู ร่วมกับนักเรียนนักศึกษา และบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยี หรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6