อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

อยุธยาขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองอโยธยา ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU  ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.53 น.

  เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองอโยธยา ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU  ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน   โดยมีนายนายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าววัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้    โดยการความมือครั้งนี้เป็นการลงนามความมือร่วมระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับนายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ  ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า   ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ปัญหาขยะมูลฝอยไม่ใช่เป็นปัญหาระดับชุมชน หมู่บ้าน จังหวัดหรือประเทศ แต่เป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญที่จะเป็นปัญหาไหในอนาคตข้างหน้า และพยายามหาวิธี แนวทาง ตลอดจนมาตรการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) คือ "อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน" ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเมืองและสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะอาด สวยงาม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยการนำหลัก 3Rs หรือ 3 ช คือ การ ลดปริมาณขยะ ใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)มาใช้ในการบริหารจัดการขยะประกอบกับการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคราชการ อกชน ชุมชน และท้องถิ่น ในรูปแบบประชารัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมทั้งก่อเกิดรายได้จกการคัดแยกขยะ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบยั่งยืน และให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนของตนเอง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%