อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เมืองขุนแผน เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น

เมืองขุนแผน เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 20.09 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดอบรมวิทยากรอำเภอ ตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อไปอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีวิทยากรอำเภอเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 144 คน โดยดำเนินการผ่านรูปแบบของการอบรม 2 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งด้านนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีกล่าวว่า ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความตั้งใจ และเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ตามหัวข้อวิชาที่ได้กำหนดไว้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11