อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

การมีส่วนร่วมปฏิรูปพลังงานของภาคประชาสังคม

แผนปฏิรูปฯจึงได้มีการเสนอแนะให้รัฐมนตรีพลังงานตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นชุดหนึ่งตามคำแนะนำของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.


ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นปฏิรูปที่ 3 ใน 17 ประเด็นปฏิรูป หัวข้อการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ซึ่งต้องการเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศมากขึ้น

จึงได้มีการเสนอแนะให้มีการตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคมขึ้นมาชุดหนึ่งในกระทรวงพลังงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงนโยบาย เสนอแนะและติดตามการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อันจะเป็นการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านพลังงานของรัฐ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาสังคมได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้ได้ตัวแทนของคณะกรรมการภาคประชาสังคมที่แท้จริงตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูป ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder) ทั้งหมด 4 กลุ่ม อันได้แก่กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน 3 คน กลุ่มผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน 3 คน ภาควิชาการ 2 คน และคณะกรรมการด้านพลังงานตามกฎหมาย 2 คน

ในแผนปฏิรูปฯจึงได้มีการเสนอแนะให้รัฐมนตรีพลังงานตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นชุดหนึ่งตามคำแนะนำของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยมีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการภาคประชาสังคม คือประกอบด้วยตัวแทนจาก 4 กลุ่มเช่นเดียวกัน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงได้คัดเลือกและเสนอชื่อตัวแทนทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อท่านอดีตรัฐมนตรีพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และพยายามติดตามจนได้รับอนุมัติแต่งตั้งก่อนท่านพ้นจากตำแหน่ง ทำให้เรื่องนี้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ล่าสุดคณะกรรมการสรรหาฯชุดนี้ได้มีการประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา และได้เลือกรองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ จากภาควิชาการเป็นประธานฯ และได้วางแนวทางสรรหากรรมการภาคประชาสังคม รวมทั้งได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อประกาศเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนได้เสียด้านพลังงาน เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯพิจารณาคัดเลือกต่อไป

นับว่าก้าวแรกของการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว !!!
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 646