อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ภาษีทรัพย์สินชำรุดและค่าขนส่ง

ตอบปัญหา คลายข้อสงสัยจะต้องจ่ายภาษีสินทรัพย์ชำรุดและค่าขนส่ง? อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.


รบกวนสอบถามค่ะในกรณีที่สินทรัพย์ชำรุด แต่ยังมีมูลค่าคงเหลือ เราสามารถหยุดคิดค่าเสื่อมได้ไหมคะโดยที่ยังไม่ตัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นออกจากระบบ
ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 58/2538 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2538กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการตัดมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถใช้งานไว้ว่า

“กรณีที่ทรัพย์สินชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะนำมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินนั้นตัดเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนไม่ได้ แต่หากได้ทำลายหรือขายไปซึ่งทรัพย์สินนั้นก็มีสิทธิ์ตัดต้นทุนที่เหลืออยู่เป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ขายทรัพย์สินนั้นไปบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย”

ดังนั้นในกรณีที่สินทรัพย์ชำรุด แต่ยังมีมูลค่าคงเหลือ บริษัทฯ ไม่สามารถหยุดคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาโดยที่ยังไม่ได้ขายหรือทำลายทรัพย์สินดังกล่าว
อีกประเด็นคำถามหนึ่งครับ

กรณีบริษัทฯได้รับจ้างขายบัตรงานวิ่งมาราธอน โดยรับค่าจ้าง เป็นมูลค่า 20-25 บาทต่อจำนวนบัตรที่ขายได้ แต่เนื่องจากตอนที่ขายบัตรจะมีค่าขนส่งบัตรและของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิ่งมาราธอนดังกล่าวที่ต้องส่งให้ผู้สมัครด้วยโดยที่จะเก็บค่าส่งของต่าง ๆ จากผู้ซื้อบัตรงานวิ่งโดยใช้บริการส่งของทางไปรษณีย์และบริการขนส่งอื่น ๆ ร่วมด้วยต้องนำค่าขนส่งไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ นั้น

กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ต้องนำมูลค่าของค่าขนส่งมาถือรวมเป็นมูลค่าของบริการเพื่อรวมเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเนื่องจากบริษัทฯ มิได้ประกอบกิจการให้บริการขนส่งเป็นปกติธุระและเป็นฐานในการคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของเงินได้ด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 117