อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สภาเด็กฯระยองปลูกฝังเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองจัดโครงการเยาวชนตัวน้อย หัวใจวัยใส ปลอดคอร์รัปชั่น เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาคอร์รัปชั่น ปลูกฝังคุณธรรมให้มีภาวะผู้นำมีความกล้าแสดงออกในเชิงบวกและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 12.11 น.


ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนตัวน้อย หัวใจวัยใส ปลอดคอร์รัปชั่น จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง มี นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย นางสาวนพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง นายปัณณธร ลิขิต ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง นักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชั่น และการเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกระดับทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชั่นที่กำลังเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างในปัจจุบัน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีภาวะผู้นำมีความกล้าแสดงออกในเชิงบวกและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%