อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

"นายอำเภอชุมแพ"เปิดกิจกรรมตลาด OTOP เคลื่อนที่

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadant D) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.59 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และ การจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) โดยมีนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadant D) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการ OTOP ขนาดเล็ก ที่ยังขาดโอกาสทางการตลาดในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการชะลอตัว และผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้ไม่เพียงพอจากการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33