อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

PEA ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

PEA ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝายสู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.51 น.


เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย สู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน” ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานในการสร้างฝาย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 - 2563 PEA ดำเนินงานสร้างฝายด้วยเสาไฟฟ้ารวม 36 แห่ง (ภาคเหนือ 24 แห่ง ภาคกลางและตะวันออก 5 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง) ในพื้นที่เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก และเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกว่า 300,992 ลูกบาศก์เมตร มีผู้รับประโยชน์ 5,880 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 17,921 ไร่ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง สามารถบริหารจัดการน้ำ ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตนอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 PEA ได้สนับสนุนโครงการสระน้ำเพื่อชีวิต อุทิศถวาย พ่อของแผ่นดิน โดยจัดทำสระเก็บน้ำและจัดรูปที่ดินตามแนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหลากในฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เสริมความมั่นคงด้านน้ำ ให้ชุมชนบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ตลอดทั้งปี สามารถวางแผนการเพาะปลูกรอบพื้นที่สระ มีบัญชีการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการบริโภคในครัวเรือน สามารถรวมกลุ่มผลิตและพึ่งพาตนเองได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น