อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

เทศบาลนครกรุงเก่าเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุวัดอินทราราม

โรงเรียนผู้สูงอายุดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สมควรแก่วัยทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน “เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุวัดอินทราราม” โดยมี ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายยงยุทธ์ กฤษดานิรมิตร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสิทธิพรกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่วัดอินทราราม จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วม ที่ วัดอินทราราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พรนะครศรีอยุธยา
พ.อ.อ.สุวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประการณ์ซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สมควรแก่วัยทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกด้านพื้นฐานอาชีพ ศีลธรรมและจริยธรรม สุขภาพอนามัยและสันทนาการ พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ทุกภาคเรียนและเมื่อจบหลักสูตรจะมีวุฒิบัตรมอบให้เพื่อรับรองการเรียนรู้ต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 32