อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

กฟก.เชียงรายกับบทบาทและหน้าที่ในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย มีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร จำนวน 2,577 องค์กร มีสมาชิกองค์กรเกษตรกร จำนวน 177,329 ราย โดยในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการอนุมัติแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 282 โครงการ เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 2,880 ราย จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.23 น.

เมื่อเร็วๆนี้ นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 ต่อมา ในปี 2563 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  และมีผลบังคับใช้แล้ว คือ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้กำหนดบทบาทหน้าที่หลักไว้ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร 
สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มีคณะกรรรมการ ตามกฎหมาย  จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน 2.คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธาน และ 3.คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ในส่วนของการบริหารสำนักงานฯมี นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
การดำเนินงานที่ผ่านมาของ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย มีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร จำนวน 2,577 องค์กร มีสมาชิกองค์กรเกษตรกร จำนวน 177,329 ราย โดยในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการอนุมัติแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 282 โครงการ เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 2,880 ราย งบประมาณจำนวนเงิน 14,812,578 บาท ซึ่งให้สมาชิกองค์กรเกษตรกรนำไปพัฒนาองค์ความรู้ จัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ ปรับทัศนคติเพื่อการผลิต ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้ เป็นการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีสมาชิกขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 21,945 ราย มูลหนี้รวม 2,066,445,663.57 บาท และได้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก โดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สหกรณ์ฯ และซื้อทรัพย์ (NPA) ได้มีการดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 310 ราย 307 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 32,962,599.09 บาท สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร เป็นโฉนดที่ดินจำนวน 326  แปลง เนื้อที่รวม 1,235 ไร่ 2 งาน 26.3  ตารางวา.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%