อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ขอนแก่นยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP” โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ลายผ้า ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.06 น.


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP” โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ลายผ้า “ลายแคนแก่นคูน” อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นให้แพร่หลาย รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมและOTOP ให้มากยิ่งขึ้น                                  

    

ดร. เรืองลดา ปุณยลิขิต ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากรและที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP” โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานประชาสัมพันธ์ลายผ้า “ลายแคนแก่นคูน”อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครและเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมและOTOP ให้มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้ยังเป็นการติดอาวุธทางความคิดให้แก่ผู้ประกอบการ ได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและนำไปปรับใช้ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อีกด้วย  

  

นอกจากนี้ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึกมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ Designer of the Year 2019 สาขา Textile and Fabric Design ได้ร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการถึงรายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปและต่อยอดจนนำไปสู่การปรับใช้ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้ส่งทีมนักออกแบบมืออาชีพทำการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวในลักษณะ 1:1 ซึ่งดีไซน์เนอร์ได้ให้คำแนะนำรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ โดยร่างตัวอย่างในกระดาษเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นจากนั้นได้ร่วมสรุปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบจริง ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้ประกอบการให้ความสนใจและให้การตอบเป็นอย่างดี”อย่างไรก็ตามโครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะผลักดันและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32