อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

มจพ. คว้าอันดับ 8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลคะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ค่าคะแนน 93.49 มีผลการประเมินระดับ A (ผ่าน) และได้รับการจัดอันดับที่ 8 จาก 83 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.24 น.


ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ค่าคะแนน 93.49  มีผลการประเมินระดับ A (ผ่าน)  และได้รับการจัดอันดับที่ 8  จาก 83 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าว มากจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน และสามารถตรวจสอบได้ 

การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต


ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน


ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


ที่มา : ระบบ ITAS 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น