อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศอ.บต.

การพบปะในครั้งนี้ ทางคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ จชต. ยูเสด (USAID) เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการ Together ที่ดำเนินงานทั่วประเทศไทย และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.44 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for Interrnatinal Development USAID) เยือน ศอ.บต. มี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการต่างประเทศ กบย.ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ นายสเตีเวน โอลิฟ (Mr.Steven DLIE) ผู้อำนวยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายพจมาน บุญไกรศรี ผู้จัดการ Together องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และคณะฯ เข้าพบปะชี้แจงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย (โครงการ Together) ในห้วงที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างยูเสด (USAID) กับหน่วยงานภาครัฐของไทยใน จชต. ณ ห้องประชุมรับรอง 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการพบปะในครั้งนี้ ทางคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ จชต. ยูเสด (USAID) เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการ Together ที่ดำเนินงานทั่วประเทศไทย และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินการโครงการ จำนวน 3 โครงการตั้งแต่ปี 2561-2565 เป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าภาครัฐกับประชาชนที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์ คือ การทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน ต่อยอดสู่ภูมิภาค ด้วยการขับเคลื่อนร่วมกับทั้ง 3 จังหวัดภาคใต้ ด้านงานการให้ความเป็นธรรมและงานด้านความยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆ กับ ศอ.บต.ในการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และเปิดพื้นที่พัฒนาการพูดคุยเพื่อสันติภาพ เปิดช่องทางการพูดคุยภายใต้ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ Together ยังมีโครงการสนับสนุนเยาวชนเป็นศูนย์กลางระหว่างชุมชน และโครงการส่งเสริมอาชีพระดับอาชีวศึกษาสู่ภาคธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนกลไกลของภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในด้านการยกระดับการให้บริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ขอบคุณทางคณะฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ศอ.บต. เน้นการพัฒนาประชากรให้พื้นที่เกิดความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้กลไกการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ศอ.บต.มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยง ประสานงานกับทุกภาคส่วนมุ่งเป้าให้มีส่วนร่วมมากที่สุดอีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น