อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัณฑิต มจพ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.32 น.


เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.51 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) ซึ่งในปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,355 คน  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี  ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เฝ้าฯ รับเสด็จภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า “บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา แต่ในการทำงานนั้น ก็มีความจริงปรากฏอยู่ว่า งานใดๆ ก็ตาม ไม่อาจสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบส่งเสริมด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านและถ่องแท้ ดังจะเห็นได้ว่า องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็ประกอบด้วยบุคลากรหลายคนหลายฝ่าย ที่มีความรู้ความสามารถต่างๆ กัน มาทำงานร่วมกัน และอาจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปทำงาน จึงควรจะได้กระตือรือร้นขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวาง รวมทั้งรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ทำงานร่วมกัน แต่ละคนจะได้สามารถพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนฝ่าย การร่วมมือร่วมงานกัน ร่วมความรู้ความคิดกันพัฒนาชาติบ้านเมือง ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ไม่ยากนัก”
       
สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ มจพ. มีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด บัณฑิตและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ แสกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ และจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ทำการฆ่าเชื้อปกและใบปริญญาบัตรด้วยตูอบรังสียูวี ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ผลิตและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อฆ่าเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น