อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

รู้อะป่าว? 20 พ.ย.เป็น "วันเด็กสากล (Universal children's day)"

เดลินิวส์ออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จักกัน วันเด็กสากล จะมีที่มาอย่างไรและสำคัญอย่างไร ห้ามพลาด ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.


เด็กคืออนาคตของชาติและเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดี ถ้าเรามีเด็กที่มีคุณภาพจำนวนมาก ประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้ไกล ดังนั้นเด็กจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่เราไม่ควรมองข้าม

วันที่ 20 พ.ย.ของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็น
วันเด็กสากล (Universal children’s day) เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กนั่นเอง วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” จะพาทุกคนไปรู้จักกับวันนี้กัน

เด็ก หมายถึง มนุษย์ที่อยู่ระหว่างการเกิดและวัยแรกรุ่น ส่วนคำจำกัดความในทางกฎหมาย เด็ก หมายถึง ผู้เยาว์ หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าประชากรส่วนใหญ่ คำว่า "เด็ก" ยังอาจใช้อธิบายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองหรือต่ออำนาจหน้าที่ หรือแสดงความเป็นส่วนหนึ่งในสกุล เผ่าหรือศาสนา และความหมายอื่นๆ ได้อีก

นอกเหนือจาก “วันเด็กแห่งชาติ” ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีแล้วในประเทศไทยแล้ว ยังมี “วันเด็กสากล” (Universal children’s day) อีกด้วย ซึ่งก็คือในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี นั่นเอง โดยในปี พ.ศ. 2497 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเด็กสากล โดยมีวัตถุประสงค์ คือต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กและเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลกรวมถึงเด็กทุกคนในโลกนี้เกิดมาพร้อมสิทธิต่างๆ ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิดและถูกแสวงประโยชน์

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2502 โดยมีหลักการ 4 ข้อ คือ

           1. เด็กเกิดมาต้องมีชีวิตรอด เป็นพันธะสำคัญที่ต้องทำทุกวิถีทางให้เด็กทุกคนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ ไม่ตายลงอย่างง่ายดายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

           2. เด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ด้วยการไม่ให้ถูกทำร้ายทารุณกรรม หรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาส ถูกนำไปค้าประเวณี ถูกนำไปเป็นทหารเพื่อสู้รบ ถูกนำไปค้ายาเสพติด ถูกนำไปถ่ายภาพลามก

           3. เด็กต้องได้รับการพัฒนาโดยรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ดังจะเห็นได้ว่ามีองค์กรระดับโลก ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อดูแลให้การพัฒนา จัดการศึกษาและจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเด็กอย่างมากมาย

           4. เด็กต้องมีส่วนร่วมในสังคม นี่คือมิติใหม่ของโลกที่ตระหนักชัดเจนถึงความรู้ ความสามารถและความต้องการแสดงออกของเด็กว่ามีอยู่อย่างมากมาย เวทีของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ จึงถูกเรียกร้องให้มีขึ้นทั้งในระดับสากล ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ยิ่งเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบด้วยแล้ว เวทีการมีส่วนร่วมของเด็กเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อฟังเสียงสะท้อนจากพวกเขาโดยตรงนั่นเอง


ขอบคุณภาพจาก Pixabay คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น