อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนDLTV แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแลกสะท้อนประเด็นปัญหาของโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.24 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียน ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 ผอ.โรงเรียนและผู้แทน ครูโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 13 โรงเรียนเข้าร่วมรวม 15 หน่วยงานร่วมและแลกเปลี่ยนสะท้อนประเด็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ตามบริบทของสถานศึกษา โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตอบโจทย์กับการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น