อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ท้องถิ่นสุพรรณบุรีคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ท้องถิ่นสุพรรณบุรีคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากคณะกรรมการฯชุดเก่าได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.28 น.


ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย น.ส.ศรุดา ชัยตันติกุล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สุพรรณบุรี ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.จ.จ.สุพรรณบุรี)

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเก่าได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 จึงได้ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในที่ประชุม ผู้แทนส่วนราชการ เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นางวิภาวรรณ บุญชูส่ง นายอำนวย เกิดแก้ว นายมานิตย์ มีศรี และนายวัชระ พัฒนศรีสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 คน คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคลด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกิ่งอำเภอ อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น