อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

พระมหากรุณาธิคุณมากล้นพ้นรำพัน แผ่ไพศาลไปทั่วโลก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงจากประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทรงเป็น “ราชันย์แห่งราชา” (King of kings) ที่ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงจากประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทรงเป็น “ราชันย์แห่งราชา” (King of kings) ที่ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นจริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ ได้แก่ ทาน (การให้) ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย) บริจาค (ความเสียสละ) อาชชวะ (ความซื่อตรง) มัททวะ (ความอ่อนโยน) ตบะ (การข่มกิเลส) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) ขันติ (ความอดทน) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดจากธรรม)พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก ทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่และการทำกินของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารในชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งในด้านกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น และนำมาหาทางแก้ปัญหาในทุกมิติ จะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริที่มีกว่า 4,000 โครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาพันธุ์สัตว์ การพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ พื้นที่ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานถูกแปรสภาพให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านเกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญ และแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกหมู่เหล่าในทุกระดับ หากประชาชนได้ทำความเข้าใจและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจะมีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินชีวิต หลักการสำคัญ คือ การพึ่งตนเองโดยมีการศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ มีการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ความพอเพียงโดยไม่โลภจนเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำงาน เกินกำลัง หรือเกินตัว ความไม่ประมาทโดยมีความระมัดระวังและรอบคอบในการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีภูมิคุ้มกัน ในขณะที่การทำงานของรัฐในระดับชาติต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีศักยภาพของประเทศเป็นหลัก ไม่พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดตามกระแสโลกาภิวัตน์ มีการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมค่อยเป็นค่อยไปความพอเพียงที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเอง เพื่อป้องกันความเลวร้ายจากผลกระทบต่างๆ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและภายใน โดยต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและอีกทั้งกันยังต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการเชิดชูสูงสุด จาก สหประชาชาติ โดยนายโคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จาก การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย และนานาประเทศ โดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก 166 ประเทศยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้เป็นวันสำคัญของประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อจะได้มีจิตสำนึกเริ่มต้นประกอบคุณงามความดีแก่ส่วนรวมโดยไม่เห็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดสำคัญและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตให้เกิดผลดีต่อส่วนตนและส่วนรวม จะสร้างความเจริญผาสุกแก่ทุกคนและความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังกัน

.........................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น