อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

ซื้อไม้ประดับ..คิดเป็นค่าใช้จ่าย???

บริษัท องค์กร ซื้อไม่ประดับแต่งเติมสำนักงานให้สวยงาม สบายตา คิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.


กรณีบริษัทฯ ซื้อต้นไม้เล็กๆ ประดับตามระเบียง โดยทยอยซื้อเรื่อยๆ เพื่อปรับปรุง office ให้ดูสวยงาม นั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า รายการรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือเป็นรายจ่ายในการดำเนินงาน นั้น ในทางบัญชีมีข้อสรุปว่า รายการรายจ่ายนั้นต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ประการแรก หลักกรรมสิทธิ์ กิจการต้องได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้น และ

ประการที่สอง หลักประโยชน์ใช้สอย รายการสินทรัพย์นั้น ต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี และ

ประการที่สาม หลักความมีนัยสำคัญ สินทรัพย์รายการนั้น ต้องมีจำนวนเงินมากเพียงพอที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ของกิจการได้
ซึ่งในทางภาษีอากรยอมรับนับถือเฉพาะเกณฑ์ในประการที่หนึ่ง คือ หลักกรรมสิทธิ์ (Ownership Principle) และประการที่สอง คือ หลักประโยชน์ใช้สอย (Benefit Principle) เท่านั้น โดยไม่ยอมรับเกณฑ์หลักความมีนัยสำคัญ (Materiality Principle) แต่อย่างใด
เนื่องจากต้นไม้เล็กๆ ประดับตามระเบียง มีอายุการใช้งานของไม่ประดับดังกล่าว มีไม่เกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับรู้รายการรายจ่ายดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน เพื่อคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการรายจ่ายดังกล่าวสำหรับกรณีที่บริษัทฯ ซื้อต้นลีลาวดี ซึ่งเป็นไม่ยืนต้น ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ในราคา 1,000 บาท หากในทางพิจารณาว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1.3 หลักความมีนัยสำคัญ (Materiality Principle) โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไปทั้งจำนวน ในทางภาษีอากรบริษัทฯ ต้องปรับปรุงบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด.50 เพราะเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นรายการสินทรัพย์ทางภาษีอากร และคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาไปจนหมดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่บริษัทฯ เช่าดอกกล้วยไม้มาประดับสำนักงาน ก็สามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการดำเนินกิจการได้ แต่บริษัทฯ ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย ในอัตรา 5% ของค่าเช่า และหากผู้ให้เช่ามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 486