อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ยกระดับ!มาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถบรรทุกทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!! มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถบรรทุกทั่วประเทศ วันหยุดต่อเนื่องขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า ยกเว้นการขนส่งสินค้าจำเป็นต้องเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ และทำการขนส่งด้วยความปลอดภัย เตือน!! หากพบรถบรรทุกเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทันที ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.


นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบันพบว่าอุบัติเหตุรถบรรทุกที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางเพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2563 ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วงรวมถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกประเภท ทั้งสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564

กรณีมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถดำเนินการได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด เข้มงวดตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์และส่วนควบของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทเนอร์ต้องตรวจสอบและใช้ Twist Lock ทุกครั้ง ระบบ GPS Tracking ต้องส่งข้อมูลการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น

กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อนำรถนั้นให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ห้ามจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยเด็ดขาด

หากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พบเห็นพฤติกรรมผู้ขับรถบรรทุกมีพฤติกรรมการขับรถประมาทหวาดเสียว ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งข้อมูลได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอพพลิเคชั่น DLT GPS, Line ID “@1584dlt”, เว็บไซต์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/, e-mail : dlt_1584complain@hotmail.com, เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เมื่อมีการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลนำจับ ร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับหลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างวินัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 69