อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ปชช.ถาม...หมอตอบ 'อาหารทะเลกินได้ เน้นสุก-ร้อน-สะอาด'

อาจเพราะการระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร แหล่งขายอาหารทะเลขนาดใหญ่ ทำาให้ประชาชนบางส่วนไม่กล้าที่จะบริโภคด้วยเกรงว่าอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.


ทำเอาหมอทั้งกระทรวงต้องงัดข้อมูลวิชาการ ออกมาแถลงถึงความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งหลายคน หลายฝ่ายเดินสายโชว์กินกุ้ง กินหมึกให้เห็นกันจะจะ แต่อาหารทะเลก็ยังไม่กลับมาคึกคักเท่าที่ควร
 
วันนี้ “คุณหมอขอบอก” ขอเป็นอีกเสียงในการหยิบยกข้อมูลที่ได้จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สื่อสารกับประชาชนอีกครั้ง โดย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย บอกว่า อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ โดยยึดหลัก“สุก ร้อน สะอาด”
 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการได้มา และการประกอบอาหารก็สำาคัญ โดยผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงประกอบและจำาหน่ายอาหารทุกครั้ง และควรปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
 
อาหารทะเล ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน หากเป็นเนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำากว่า 5 องศาเซลเซียส ส่วนอาหารทะเลประเภท กุ้ง ควรผ่านการปรุงสุกต้มเดือดด้วยความร้อนหรือไม่ต่ำากว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป หากเป็นอาหารประเภทปิ้งหรือย่างก็ขอให้สุกทั่วทั้งชิ้นแทนการกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่แนะนำาให้กินดิบเพราะตัวกุ้งอาจมีทั้งพยาธิและเชื้อแบคทีเรียทำาให้ท้องเสียได้
 
เพราะฉะนั้นใครที่คิดถึง “เมนูกุ้งแช่น้ำปลา” อาจจะต้องพับโครงการไปก่อน
 
ส่วนที่ปรุงสำาเร็จหรืออาหารที่พร้อมบริโภคห้ามใช้มือหยิบจับหรือสัมผัสอาหารโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยในการหยิบจับอาหาร เช่น ทัพพี ที่คีบ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค
 
อย่างไรก็ตาม การจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าที่จะซื้อหาอาหารทะเลมากินได้ร้านค้า ตลาดจำาหน่าย ต้องสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคด้วย โดยยึดหลักปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 “ผู้ประกอบกิจการ” ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการหากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป งดให้บริการและไปพบแพทย์
 
กลุ่มที่ 2 “ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหาร” ต้องมีการตรวจคัดกรองพนักงานในร้านทุกคนก่อนให้ปฏิบัติงาน ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถ้าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกควรเปลี่ยนใหม่ทันที ล้างมือด้วยสบู่และน้ำาหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสอาหารทุกครั้ง หลังออกจากห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรมีระบบการสั่งซื้ออาหาร จองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า การชำาระเงินแบบออนไลน์ มีอุปกรณ์สำาหรับรับเงิน เป็นต้น
 
กลุ่มที่ 3 “ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค” ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% เมื่อเข้าไปในตลาดสด มีการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และในการเลือกซื้ออาหารสดไม่ควรใช้มือเปล่าหยิบจับโดยตรง ควรใส่ถุงมือหรือใช้ที่คีบที่ทางร้านเตรียมไว้ให้
 
ขอย้ำาอีกครั้งว่า อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ โดยยึดหลัก “สุก ร้อนสะอาด”
 
-------------------------------
อภิวรรณ เสาเวียง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น