อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เมืองคอนเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยกว่า 180 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.นครศรีธรรมราช ด้านการเกษตร เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินกว่า 180 ล้านบาท พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.45 น.


ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้แทนสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้แทนสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด รวมทั้งเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านการเกษตร ห้วงภัยตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 63 เป็นต้นมา ตามที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 23 อำเภอ 162 หมู่บ้าน 1,497 หมู่บ้าน โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ ด้านพืช มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 2,651 ราย มีพื้นที่นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย9,764 ไร่ วงเงิน 14,480,936.25 บาท ด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 7,016 ราย วงเงิน 25,671,430 ไร่ และด้านประมง มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 6,073 ราย วงเงิน 140,606,442.380 บาท รวมวงเงินที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 180,758,808.63 บาทนายสมพงษ์ กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ทาง ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้เน้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง มีความครบถ้วน ไม่ตกหล่น ซึ่งการช่วยเหลือต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เกิดภัย แต่หากการดำเนินการช่วยเหลือไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายเวลาไปยังอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ สำหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการให้ความช่วยผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครบถ้วนแล้วทุกราย รวมทั้งมีการปิดประกาศรายชื่อ ทำประชาคมด้วย โดยเฉพาะในส่วนของประมงที่ความเสียหายมากกว่า 140 ล้านบาท เนื่องจากเป็นกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล และสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งการจ่ายค่าเยียวยาตามระเบียบจะสูงกว่าด้านพืชและด้านปศุสัตว์ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง ปากพนัง และหัวไทร

หลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ด้านการเกษตร ได้กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการใช้เงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 85