อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เสวนาแผนพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน รองรับขยายแนวเขตพื้นที่พิเศษสุพรรณฯ

"​​​​​​​อพท.7" เปิดเวทีเสวนา สร้างการมีส่วนร่วม แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รองรับการขยายแนวเขตประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น.


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา โฆษกคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยววุฒิสภาพร้อมด้วยนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุก  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้แทนองค์กร เข้าร่วมเสวนาจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนจังหวัดสุพรรณบุรีระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) ที่หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2 จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพร้อมบูรณาการกับแผนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่นด้วยการพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไปทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.2478 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) และโครงการเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การ UNESCO จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7  (อพท.7) โดยคาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 7 ปี ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น