อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

พัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์พบโรงเรียนน้อมศก.พอเพียงดึงชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา

คณะทำงานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สถานศึกษาแกนนำเครือข่าย ตามโครงการ “โรงเรียนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างโรงเรียน” ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.01 น.

ที่โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายทรงเดช ก้อนวิมล เลขานุการสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โดยมีนางนางศิรารัตน์ นาถมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน รายงานผลการดำเนินการและนำชมกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอาชีพและการจัดแปลงปลูกพืชผักสวนครัวนายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นภาคประชาสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ ทั้ง 3 เขต รวมทั้งสมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาสังคม หลังสถานศึกษาตามเขตชนบทประสบปัญหาครูขาดแคลน จำนวนนักเรียนน้อย คุณภาพการศึกษาถดถอย ประสิทธิภาพการเรียนการสอนอ่อนด้อยกว่าสถานศึกษาในเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและอนาคตของเด็กนักเรียน จึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการโรงเรียนสร้างชุม ชนชุมชนสร้างโรงเรียน เพื่อหาแนวทางฝ่าวิกฤติดังกล่าว

ด้านนายทรงเดช ก้อนวิมล เลขานุการสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส โดยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2560 มีสถานศึกษาเครือข่ายในหลายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งรูปแบบของโครงการโรงเรียนสร้างชุม ชนชุมชนสร้างโรงเรียน นั้น ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทำให้เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น รักโรงเรียน รักการเรียน และรักชุมชน ผลที่ติดตามมาคือไม่เสียการเรียน สามารถไปต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลสัมฤทธิ์จากการเข้ามาส่งเสริมโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ ยกระดับเป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงได้
ขณะที่นายสมควร ภูแข่งหมอก ผญบ.หนองบัวน้อย หมู่ 3 ต.หนองตอกแป้น กล่าวว่า ตนและผู้นำชุมชน ตลอดจนปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาต่างๆ เช่น ด้านพืช ด้านอาชีพ ด้านดนตรีพื้นบ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา โดยมีการจัดแบ่งชั่วโมงการสอนในห้องเรียน มาปฏิบัติในสวนผัก โรงเรือนเพาะเห็ด เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน ทำให้เด็กไม่เครียด เกิดการผ่อนคลาย เรียนอย่างมีความสุข ทั้งได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีปลูกผัก เพื่อการบริโภคและจำหน่าย สานเปลนอน นำไปจำหน่ายในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพและมีรายได้ในระหว่างเรียนอีกด้วยด้านนางศิรารัตน์ นาถมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอน 3 ระดับ คือระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 139 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน ทั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สู่สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกคนทั้งคณะครู นักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูก การดูแล ออกดอกผล และความงอกงาม ที่สำคัญนำผลผลิตมาบริโภคทำอาหารกลางวัน เหลือก็แบ่งปัน และจำหน่ายให้ชุมชน


“โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่เข้มแข็งด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ และการฝึกอาชีพ จึงได้รับโอกาสทั้งด้านความรู้ และการสนับสนุนที่ดีจากสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกประหยัด อดออม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกๆนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภาพที่ปรากฏทุกวันนี้คือนักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี เป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง” นางศิรารัตน์กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น