อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

รองพ่อเมืองกรุงเก่าลงพื้นที่มอบของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้หลังได้รับผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.47 น.


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงานราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ และ อ.มหาราช รวม 10 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงติดตามดูแล สภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 10 ราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการสำรวจและพิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจและให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ในด้านที่อยู่อาศัยได้ประสานนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเข้าไปดูแลปรับปรุงให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมดูแลสุขลักษณะอนามัยในการป้องกันโรคโควิดควบคู่ไปอีกด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น