อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ทส. เสริมความแม่นยำข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ที่มุ่งแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของ รัฐมนตรีฯ วราวุธ ศิลปอาชา ที่มุ่งแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โดยสะดวกและทั่วถึง นำไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษสำหรับขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานในท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมการใช้ทรัพยากรบุคคลและข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยขยายประโยชน์การใช้ข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงโดยสะดวก

ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการศึกษาวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ถือเป็นการร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น