อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาฯ แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับพระราชทานอภัยโทษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.17 น.


ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้โอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมกล่าวปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 92 คน เข้าร่วมนายเริงศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษไปสู่สังคมภายนอก

โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูก ป 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกินพอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 180 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ซึ่งผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกทั้งสิ้น 92 คนด้าน นายวัฒนา กล่าวว่า ผู้ที่สำเร็จการการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเรา พร้อมตั้งความหวังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขสืบไป

หลังจากเสร็จพิธี เจ้าหน้าที่เรือนจำได้ทำการปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้ง 92 คน พ้นออกจากประตูหน้าเรือนจำศรีสะเกษ ผู้ต้องขังทั้งหมดได้ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากนั้นญาติที่มารอรับต่างวิ่งโผเข้ากอดบุตรหลาน ญาติมิตร ที่พ้นโทษ ด้วยความซาบซึ้งยินดีอย่างอบอุ่น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9