อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เลยรณรงค์งดเผาอ้อยแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 12.42 น.


ที่บริษัทน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากนายประยูร อรัญรุท นอภ.สะพุง กล่าวว่า ต.หนองหญ้าปล้อง มีพื้นทั้งหมด 7,140,382 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 2,554,818 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.77 เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น พบปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ อ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และฟางข้าว พื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่เศษ ก่อให้เกิดหมอกควันและฝันละออง PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูกกว่า 278,958 ไร่ ที่มักประสบปัญหาต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย จากการขาดแคลนแรงงาน ทำให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อย ก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีปริมาณแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปีดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อยและตัดอ้อยสด รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้เกษตรกรให้ปลอดการเผา จึงนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาดังกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น