อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

"วิทยาลัยจีเทค"อบรมสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) ก้าวสู่ปีที่ 20 อย่างภาคภูมิใจกับสถาบันการศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวของพื้นที่อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่มีนักศึกษากว่า 3 พันคน บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา มี ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.08 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) ก้าวสู่ปีที่ 20 อย่างภาคภูมิใจกับสถาบันการศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวของพื้นที่อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่มีนักศึกษากว่า 3 พันคน บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา มี ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) เป็นผู้บริหาร โดยเปิดสอนในสาขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รอบเช้าและรอบบ่ายระบบทวิภาคี สมัครผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า 1.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 3.คณะช่างอุสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับสมัครผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 1.คณะบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด และสาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3.คณะช่างอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานโยธา และสาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ และปรัชญาสถานศึกษา ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง ปวช.เรียนฟรี ปวส.เรียนถูก รถรับ-ส่งฟรีทุกเส้นทาง มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที
ผศ.ดร.เกรียงไกร ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัย จัดฉลองครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยด้วยการจัดโครงการพิเศษขึ้น ภายใต้ชื่อ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น โดยจะจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชน นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่ 5 จังหวัดฟรี ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย เพชรบูรณ์ และ หนองบัวลำภู ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้เริ่มโครงการนำร่องจังหวัดละ 4 แห่ง รวม 20 โรงเรียน จะเปิดอบรม 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างเชื่อม และอาหารแรงงานฝีมือ ซึ่งทางวิทยาลัยจะส่งครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ เข้าอบรมสอนเด็กทุกวันศุกร์ หมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ โดยมีระยะเวลา 9 สัปดาห์ ซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายจะมีการทดสอบวัดมาตรฐานฝีมือแต่ละสาขาที่เข้ารับการอบรมด้วย เพื่อรับใบประกาศเกียรติบัตร
ผศ.ดร.เกรียงไกร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะหาวิธีทำให้เด็กหันมาสนใจในการเรียนสายอาชีพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การผลิตนักศึกษาและการพัฒนากำลังคน ในระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสมดุล ในขณะที่ผู้ปกครองปัจจุบันก็ยังมีค่านิยมที่จะส่งลูกหลานเรียนสายสามัญมากกว่าอาชีพอยู่ ดังนั้นทางวิทยาลัย จึงต้องหาวิธีพยายามสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลที่เพียงพอให้เด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนสายอาชีพ และสถานศึกษาต้องการันตีให้ได้ว่า จะมีงานทำในอนาคต ซึ่งโครงการ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ภายหลังจากเปิดโครงการ มีเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง สนใจเข้าร่วมฝึกฝนอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรม ในการฝึกฝนเรียนรู้สาขาอาชีพที่ตนสนใจ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น