อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

สุโขทัยนำร่องการผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) กระตุ้นชาวบ้านสร้างรายได้เลี้ยงโคเนื้อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (แม่พันธุ์) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.07 น.

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และคณะ ลงพื้นที่อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (แม่พันธุ์) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อสร้างรายได้มากขึ้น โดยการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตที่ดีและมากขึ้น และยังเป็นการเพื่อประชาสัมพันธ์การนำร่องผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) โดยน้ำเชื้อโคทาจิมะ และน้ำเชื้อโควากิว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ จาก ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย คือ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสามพวง, หมูที่ 1 ตำบลนาเชิงคีรี, หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอครีมาศ และพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโคเนื้อแม่พันธุ์ จากนั้นทำการเหนี่ยวนำให้เกิดการเป็นสัด และฉีดฮอร์โมนเร่งให้เกิดไข่และตกไข่ และได้ผลดีมาก มีโคเนื้อแม่พันธุ์พร้อมที่จะได้รับการผสมเทียมและพร้อมขยายผลผลิตและเร่งให้ความรู้ในการดูแลของเกษตรกร.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น