อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ชาวระนอง เฮ! "บิ๊กท็อป" ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี มอบ “กรมทะเล” เร่งรัดเสนอ ครม. พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.04 น.


จากกรณีการช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน หลายพันคน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง รวม 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 484 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อบจ.ระนอง ได้รับอนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้ และขณะนี้ใบอนุญาตหมดอายุนานแล้ว ทำให้ไม่สามารถต่ออายุการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน โดยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และจังหวัดระนอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งคณะทำงานได้เสนอแนวทางดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) ส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายวราวุธ กล่าวภายหลังพิธีมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. และมอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง ว่า ตนได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มามอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ในพื้นที่ 12 ชุมชน 6 จังหวัด เนื้อที่รวมกว่า 87 ไร่ พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหามากว่า 30 ปี รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานร่วม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง เห็นควรให้ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) ท้องที่ ต.บางริ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อบจ.ระนอง ได้รับอนุญาตเดิม 3 แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ ขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการจัดที่ดินให้ความเห็นชอบแล้ว ตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด ติดตาม ประสานการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในส่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรม ทช. เป็นผู้รับผิดชอบ และหากจำเป็นต้องประสานหน่วยงานอื่น ตนได้ย้ำให้เร่งปฏิบัติโดยทันที สุดท้ายตนอยากให้พี่น้องประชาชนทั้ง 900 ครัวเรือน มั่นใจว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง เราไม่เคยนิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนยังมั่นใจเสมอมาว่า หากเราสามารถสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการสงวนรักษา “คนสามารถอยู่กับป่าได้” ซึ่งที่ผ่านมา พวกเราร่วมมือช่วยกันได้อย่างจริงจังและเข้มแข็งทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ไร่ ซึ่งตนก็จะพยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้งานด้านการอนุรักษ์ผืนป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้ผืนป่าประเทศไทยสมบูรณ์และคงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน สืบไปด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรม ทช. ได้กำหนดแผนจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดระนองใน 5 อำเภอ 52 ชุมชน เนื้อที่ 1,114 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกว่า 1,835 ครัวเรือน 5,909 คน โดยปัจจุบันออกใบอนุญาตแล้ว 8 ชุมชน เนื้อที่ 105 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรแล้ว 457 ครัวเรือน 1,566 คน สำหรับการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชุมชนเมืองระนองกว่า 900 ครัวเรือน กรม ทช. ได้เร่งรัดดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบัน กรม ทช. ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ (บางส่วน) ดังกล่าวเพื่อมอบให้กรมธนารักษ์ รับไปบริหารจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ตนได้ประสานหารือกับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ระนอง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งมอบพื้นที่ที่ได้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) ให้กรมธนารักษ์ ซึ่งนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่าหลังจากได้รับมอบพื้นที่นี้แล้ว กรมธนารักษ์จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชาที่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เดิม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ต่อไป ซึ่งตนคาดว่าจะสามารถพัฒนาสาธารณูปโภค สร้างความเจริญด้านสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้ และให้พี่น้องประชาชนชุมชนเมืองระนอง มีความสุข ตลอดไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น