อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

พช.เมืองลับแล ขับเคลื่อน 1 หมู่บ้าน ดูแลทั้งตำบล

พช.เมืองลับแล เดินหน้า “โคก หนอง นา โมเดล” เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน สู่ความเข้มแข็ง 1 หมู่บ้าน ให้ดูแลได้ทั้งตำบล ขับเคลื่อน พลัง การแบ่งปัน จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.41 น.

ที่สวน นายประเสริฐ คุ้มอักษร หมู่ 5 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิต นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้น โดยมี นางสาวเมษา​ เชียงส่ง พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ถ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ทั้งนี้ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้น เนื่องจากได้เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆ ด้านดังนั้น พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอละ 1 ตำบล เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ เป็นกลไกในการสร้างพลังและแบ่งปันในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คัดเลือกตำบลหาดกรวด เป็นตำบลต้นแบบ  ที่สวนนายประเสริฐ คุ้มอักษร หมู่ 5 ต.หาดกรวด เพื่อให้ 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นผู้นำทางความคิด ตามแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานให้พี่น้องประชาชน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง บูรณาการงาน และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น