อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ป.ป.ช.สมุทรสงคราม ขับเคลื่อนงานบูรณาการป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. จ.สมุทรสงคราม จัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ อังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.52 น.

ที่ห้องประชุมอสิตาอีโค่รีสอร์ท ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ตลอดจนรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพในระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม โค้ช และกรรมการชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตเข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 50 คน 

จากนั้นได้มีการให้ความรู้เรื่องที่มาและความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก่อนจะมีการอภิปรายเรื่องปัญหาการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะและแนวทางแก้ไขโดยนายฒุณฑสิริ เตชะบุญมาส หัวหน้างานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม นายทวีชัย โชคสมุทร เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และนางสาวปาณิสรา การประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ป้องกันชำนาญการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม โดยนายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เป็นพิธีกร ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ เช่น การรังวัดที่ดิน และการอนุญาตให้ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำและท่าเทียบเรือ
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น