อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อวท. เปิดประชุมวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และพื้นฐานระดับจังหวัด

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เปิดประชุมวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และพื้นฐานระดับจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาผู้เรียน ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 12.07 น.

ที่โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพประเทศใดก็ตามที่มีคนมีคุณภาพมาก ประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้กว้างไกล ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า องค์การนักเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั้ง 2 องค์การ เป็นองค์การที่จัดให้มีขึ้นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหลักการและวัตตุประสงค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการโดย นักเรียน นักศึกษาและเพื่อนักเรียน นักศึกษานายธารา เพ็งบุญมา นายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้แต่ละสถานศึกษา หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในปีนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินการ จัดงานดังกล่าว การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ด้านการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้สมาชิกองค์การ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น