อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

นครยะลา เปิดตัว 2 โครงการ ยะลาสมาร์ทซิตี้ ฟรีไวไฟ ออนไลน์ โอเอ

นครยะลา เปิดตัว 2 โครงการ ยะลาสมาร์ทซิตี้ ฟรีไวไฟ ออนไลน์ โอเอ เดินหน้าดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้บริการเน็ตสาธารณะในเขตเทศบาล ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.33 น.


ที่บริเวณหน้าสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Digital platform to be smart city (ดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ)” เพื่อช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนายสมหมาย ลูกอินทร์ รองปลัดเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Digital platform to be smart city (ดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ) เป็นการเปิดตัว 2 โครงการ คือ โครงการ Yala Smart City Free WiFi On Line OA โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกพื้นที่ กอรปกับการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านมือถือด้วย Line Official Account (Line OA) ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยในปัจจุบันมีประชาชนเพิ่มเป็นเพื่อนกับ Line OA เทศบาลนครยะลา จำนวน 14,753 คน สำหรับระบบ Yala Free Wifi มีประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้งานแล้วทั้งหมด 6,579 คน แบ่งเป็นเพศชาย 52% เพศหญิง 48% กลุ่มอายุส่วนใหญ่เป็นช่วงวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 20-34 ปี ตลอดจนนำเทคโนโลยีตลาดออนไลน์ เข้ามาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรืออาชีพบริการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งผู้ตกงาน ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรม New Normal ของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อของตามตลาดหรือพื้นที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น