อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

กตป. กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ที่ จ.กาญจนบุรี

กตป. กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ที่ จ.กาญจนบุรี ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.35 น.

ที่ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านกิจการโทรทัศน์) กสทช. หรือ กตป. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย หรือ ( Must Carry) โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านกิจการโทรทัศน์ เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนภาคกลางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ กฎ Must Carry เพื่อต้องการบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง แต่ในบางสถานการณ์ได้เกิดกรณีพิพากเป็นประเด็นปัญหาขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้รับชมโทรทัศน์ จำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงวิเคราะห์ สรุปผลเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเลขาธิการ กสทช ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น