อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ม.กรุงเทพจับมือ21รร. เปิดช่องเรียนนิเทศฯล่วงหน้า

ม.กรุงเทพ จับมือ 21 โรงเรียนพัฒนาแผนการเรียนนิเทศฯ ระดับมัธยม เปิดโอกาสนักเรียนเรียนล่วงหน้ากับคณะนิเทศศาสตร์ จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 19.45 น.


เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดงาน Collaborative Pathway to Student’s Future อันเป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับโรงเรียนเครือข่าย 21 แห่ง ในรูปแบบ Virtual มุ่งพัฒนาองค์ความรู้แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ในระดับม.ปลายร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดให้นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายลงทะเบียนเรียนวิชาระดับป.ตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ล่วงหน้า เพื่อเก็บหน่วยกิตไว้เทียบโอนในอนาคต จึงทำให้มีโอกาสเรียนจบป.ตรีเร็วขึ้น

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มากมายมาทำให้เกิด disruption หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทั่งกลายเป็น New Normal หรือความปกติใหม่ในหลายมิติ ส่งผลให้คนเราในทุกช่วงวัยจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วนและรวดเร็วที่สุด เพื่อที่จะสามารถปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง สามารถเอาตัวรอด และเข้าสู่ตลาดงานในอนาคตที่มีความผันผวนได้ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ยังส่งเสริมเรื่อง Lifelong Learning โดยจัดตั้งระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบมาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาสำหรับเทียบโอนต่อไป เพื่อให้ประชากรมีทั้งความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะการทำงานที่จำเป็น ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างรวดเร็วมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงริเริ่มแนวคิด University Pathway ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับโรงเรียนเครือข่าย 21 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, เซนต์คาเบรียล, เซนต์โยเซฟระยอง, โพธิสารพิทยากร, สารสาสน์วิเทศคลองหลวง, อัสสัมชัญ, อัสสัมชัญธนบุรี, อัสสัมชัญสมุทรปราการ, อัสสัมชัญอุบลราชธานี, วชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ รวม 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทพศิรินทร์, เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์, เทพศิรินทร์ ขอนแก่น, เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี, เทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์), เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, เทพศิรินทร์ นนทบุรี, เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี, เทพศิรินทร์ร่มเกล้า, เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

โครงการนี้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในระดับมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดและพัฒนาแผนการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปมาลงทะเบียนเรียนวิชาของระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ล่วงหน้า โดยสามารถเก็บหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วไว้ในคลังหน่วยกิตเพื่อเทียบโอน ในกรณีที่มาศึกษาต่อที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับป.ตรีเร็วกว่าปกติ 

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการจัดทำโครงการนี้ว่า “ปัจจุบันพรมแดนของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง เราจึงมุ่งที่จะสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะได้มาเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน เพราะทุกวันนี้โลกมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ถ้าระบบการศึกษาไม่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น คงไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ที่เป็นอนาคตอันยั่งยืนของชาติได้ โครงการนี้จึงนับเป็นพรมแดนใหม่ของการศึกษาที่จะสร้างโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ว่า ตัวเองมีความชอบอะไรที่แท้จริง โดยไม่ต้องรอถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตอนจบมัธยมปลาย และจะเป็นโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 21 แห่งได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ผมขอขอบคุณโรงเรียนทุกแห่งที่ได้เริ่มต้นทำงานบนจุดมุ่งหมายร่วมกันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสร้างเยาวชนชองชาติที่ประสบความสำเร็จในอนาคต”ทางด้าน ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า
“โครงการนี้จัดขึ้นทำเพื่อตอบสนองการปรับบทบาทใหม่ของระบบการศึกษาที่จำเป็นต้องพัฒนาคนเก่งที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงหรือ disruption ของตลาดงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสนองตอบเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังให้นักเรียนเรียนมีงานทำ เรียนให้มีอาชีพ และเรียนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จึงสนับสนุนให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกัน โดยนำวิชาระดับมหาวิทยาลัยไปปูพื้นฐานให้นักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง และนำสิ่งที่เรียนไปประกอบอาชีพและหารายได้ได้ทันที”ขณะที่ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กล่าวถึงแนวคิด University Pathway ว่า “University Pathway จะทำให้นักเรียนค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งแต่ยังเรียนมัธยม ซึ่งการค้นพบตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้นักเรียนสามารถนำทักษะที่เรียนตั้งแต่มัธยมนี้ไปต่อยอดให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เราจึงเลือกทักษะสำคัญต่างๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ไปวางรากฐานให้โรงเรียน เพื่อร่วมกันออกแบบแผนการเรียนที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับมัธยม นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนในโครงการนี้ยังสามารถนำหน่วยกิตที่เรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่มัธยม มาเทียบโอนเพื่อเรียนต่อป.ตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ ทำให้มีโอกาสเรียนจบป.ตรีก่อน 4 ปี” การร่วมมือกับทั้ง 21 โรงเรียนนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะในอนาคตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งหวังจะขยายแนวคิดนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วย เพื่อสร้างเส้นทางสู่อนาคตให้แก่เยาวชนไทยอย่างชัดเจนและยั่งยืน เยาวชนไทยจะได้เติบโตเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น