อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อบต.ผาบ่องจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม พร้อมประกาศเขตปลอดบุหรี่

อบต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จับมือ ภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือควบคุมบริโภคยาสูบ พร้อมประกาศพื้นผาบ่องปลอดบุหรี่ พุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.46 น.


ที่ห้องประชุม อบต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายณพล หาหุมันโต ปลัดอาวุโส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดประชุมคืนข้อมูลและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนขยายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบต่อเนื่อง โดย อบต.ผาบ่อง ร่วมกับ รพ.สต.ผาบ่อง และเครือข่ายชุมชน จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน ต.ผาบ่อง ปลอดบุหรี่ ระหว่าง อบต.ผาบ่อง และผู้นำชุมชนในเขตตำบลผาบ่อง 8 หมู่บ้านโดยการสนับสนุน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้เกิดการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในระดับท้องถิ่น ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การช่วยเลิกบุหรี่ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งนี้ ต.ผาบ่อง ได้มีการขับเคลื่อนการควบคุมบริโภคยาสูบในชุมชน มาต่อเนื่อง 6 ปี ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ จากการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานควบคุมบริโภคยาสูบปี 2563 พบอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเหลือร้อยละ 16.2 บุหรี่ที่สูบเป็นบุหรี่โรงงาน ร้อยละ 11.1 รองลงมาเป็นบุหรี่มวนเองร้อยละ 10.9 พบมีการสูบบุหรี่ในบ้านร้อยละ 31.6 ซึ่งส่งผลทำให้สมาชิกในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสอง ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ในชุมชนยังพบมีการแสดงยี่ห้อราคาบุหรี่ขนาดใหญ่ ณ จุดขายสำหรับสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ปฎิบัติตามกฎหมาย ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดย ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อน ต่างเห็นพร้องร่วมกันสานต่อกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ คนในครอบครัวและในชุมชน ที่สำคัญลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคโรคเรื้อรัง ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และพร้อมที่ประกาศ "ตำบลผาบ่องปลอดบุหรี่" เป็นต้นแบบของตำบลที่มีการจัดการลดอัตราการสูบบุหรี่ หลังจากร่วมกันลงนามแล้ว ได้มีการมอบเสื้อสามารถให้กับบุคคลต้นแบบผู้นำชุมชนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ถาวร คือ นายบุญรัตน์ จันทรณบุตร ผญบ.บ้านแม่สะกึด และมอบป้ายให้กับหน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 28