อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ชัยภูมิผุดโครงการดีเพื่อเยาวชน

ชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเด็กด้อยโอกาสกว่า 25,000 คนเศษ สาเหตุมาจากความยากจน ถูกทอดทิ้ง ครอบครับเร่ร่อนขายแรงงาน เด็กๆจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จำเป็นต้องออกจากโรงเรียน มาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.39 น.


ชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเด็กด้อยโอกาสกว่า 25,000 คนเศษ สาเหตุมาจากความยากจน ถูกทอดทิ้ง ครอบครับเร่ร่อนขายแรงงาน เด็กๆจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จำเป็นต้องออกจากโรงเรียน มาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม

ผศ.ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเผยว่า จึงได้ขับเคลื่อนภาคการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่จะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้พ้นจากความยากจน ความหิวโหยให้กินอิ่ม นอนอุ่น ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและมอบโอกาสทางการการเรียนรู้ศึกษาแก่เด็ก จึงได้คิดโครงการ “ตามหาน้องในซอกหลืบ แสงส่องใจปลอดภัยจากโควิด-19” ขึ้นเพื่อนำโอกาสการเรียนรู้ มอบให้กับเด็กด้อยโอกาสได้เรียนรู้เพื่อมีชีวิตที่สมวัยไม่เป็นภาระสังคมผศ.ดร.เดือนเพ็ญพร กล่าวว่า ตนและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของเด็กๆที่ด้อยโอกาส ตั้งแต่ชาวชัยภูมิ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้นมา โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีโจทย์ว่า จะทำอย่างไร จะให้เด็กไม่หลุดจากระบบการศึกษา โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ แสงส่องใจปลอดภัยจากโควิด-19 ให้สนุกกับการเรียน ห้องเรียนในวัด พระครูบุญเหลือ ห้องเรียนมุงจากครูกุ้ง ห้องเรียนกอไผ่ครูวรรณ ห้องเรียนคอกวัวครูโหน่ง ห้องเรียนใบเสมาเหลาปัญญาครูวิช ห้องเรียนนวดเส้นครูเหวียน ห้องเรียนไข่เค็ม-ขิงดอง ห้องเรียนหมอเล็ก ครูนอกระบบถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องนำบทเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ สองคือผู้เรียนจะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน ครูใส่ใจพูดคุยกับผู้เรียนอย่างเป็นกันเอง ใส่ใจ และเห็นนักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจ ต้องการความรัก ตัวตน สุดท้ายมีมุมมองใหม่ๆ คือมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ สนุก ทำให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ด้วยแนวทางสร้างการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญสามข้อคือ Meaning Learning – การเรียนรู้ที่มีความหมาย Caring Teacher – ผู้สอนที่ใส่ใจ Engaging Education – การเรียนการสอนที่เปิดให้มีส่วนร่วมจากระยะเวลาที่ได้ร่วมกันดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 ทั้งผู้รับและผู้ให้อย่างเด็กๆ และครูจิตอาสา ได้มีความสุขที่เห็นเด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีพัฒนาการสมวัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ค้นหาตัวตนบนความชอบในระยะเวลาสั้น และมองอนาคตของตนที่จะไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมอย่างแน่นอน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 67