อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ม.นเรศวร จับมือ ม.เชียงใหม่ เตรียมสอนวิชาเคมี แนววิถีใหม่ New normal education

ม.นเรศวร จับมือ ม.เชียงใหม่ เตรียมการเรียนการสอนวิชาเคมี แนววิถีใหม่ New normal educatio ช่วงโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อ ใช้ปฏิบัติการทดลองที่บ้าน Lab at home ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เน้นนวัตกรรมสีเขียวจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.23 น.

รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ รศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ที่ปรึกษาและการสนับสนุนจาก ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (DPG 6080002) ตามโครงการวิจัย “นวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” สนับสนุนโดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ แบบ E-Workshop ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่ (New normal) โดยเคมีสะอาดแนวใหม่ด้วยการใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนิสิตได้ทำปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กด้วยนวัตกรรมสีเขียวที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ้าน ซึ่งในยุค New normal จากการระบาดของโรค Covid-19 การศึกษาทุกระดับชั้นทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างพลิกผันเป็นแบบการศึกษาวิถีใหม่ (New normal education) การวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาด (Green chemical analysis) โดยใช้แนวคิดสารเคมีจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถทำให้เกิดการพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมีแนวใหม่ได้โดยจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน ผู้เรียนสามารถทำปฏิบัติการได้เองที่บ้าน (Lab at home) ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่หาได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และลดขนาด ปริมาณการใช้สารเคมี (Down scaling) ซึ่งนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ฝึกประสบการณ์การวิเคราะห์ได้เองที่บ้าน โดยใช้สารเคมีที่สกัดจากธรรมชาติจากใบฝรั่ง และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้ในวิธีการวิเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น