อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

มอบโอกาสที่ดีกว่าให้เด็กยากไร้ กับโครงการ"The World of Firsts"

ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล คุณสามารถมอบโลกที่ดีกว่าให้กับเด็กที่ยากไร้ และชุมชนของพวกเขาได้ กับโครงการ “The World of Firsts” ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.10 น.


“ครั้งแรก” ของการก้าวสู่โลกใบใหม่ ด้วยการอุปการะเด็ก ที่ท่านจะช่วยเด็กคนหนึ่ง ให้ได้มีชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล “ครั้งแรก” ที่เด็กจะได้กินอาหารครบ 5 หมู่ ได้ดื่มน้ำสะอาด ได้โอกาสเรียนรู้ศึกษา ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า ได้มี สิทธิพูดและแสดงออกเพื่อตัวเองและชุมชน ร่วมสร้างโลกใบใหม่ ให้กับเด็กยากไร้ ด้วยการอุปการะเด็กวันนี้ 
 
The world of Firsts (โครงการอุปการะเด็ก) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและน าความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบริจาคเพียง 600 บาทต่อเดือน/ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน บริจาค 600 บาท ให้เพียง 1 ช่วยได้ถึง 3 
 
เงินบริจาคของท่าน 600 บาทต่อเดือน จะถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในความอุปการะ ครอบครัว และ ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าเด็กจะสามารถเติบโตและพัฒนาศักยภาพของตนเองนั้น นอกจากการ ช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสทางการศึกษาแล้ว ครอบครัวเด็ก และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ย่อมเป็น องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นมามีศักยภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดังนี้
 
1.ช่วยเหลือเด็กในอุปการะและครอบครัว
ให้ความช่วยเหลือทั้งในภาวะวิกฤต และความจำเป็นในชีวิตที่ขาดแคลน
- อาหารแห้ง อุปกรณ์อนามัยช่วงภัยพิบัติ
- ชุดนักเรียน ชุดพละ รองเท้า อุปกรณ์การเรียน
- ค่าเดินทางไปโรงเรียน หรือ ไปพบแพทย์เวลาป่วย
- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
- มอบไก่ เป็ด พันธุ์ปลา พันธุ์ผัก เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยในบ้านและอาชีพเสริม
 
2.บรรเทาปัญหาเร่งด่วนที่สุดของชุมชน
เด็กในความอุปการะและครอบครัว รวมถึงเด็กและครอบครัวอื่นในชุมชนจะได้รับความช่วยเหลือผ่าน โครงการต่างๆ 
- โครงการให้ความรู้สู้ภัยพิบัติ
- โครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน
- โครงการเกษตรต่อยอดในชุมชน
- แหล่งน้ำสะอาดในโรงเรียนและชมุชน
- ซ่อม/สร้างอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร
- จัดค่ายวิชาการรักการอ่าน และทักษะอาชีพ
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

3.ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพชาวบ้าน อาสาสมัคร แกนนำเยาวชนเพื่อผลในระยะยาว 
- จัดเตรียมกลุ่มท างานเพื่อการดูแลในช่วงพิบัติภัย
- ประชุมแผนความช่วยเหลือร่วมกับชุมชน
- สร้างและต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร แกนน าเยาวชน และเครือข่ายการดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็ก และ เครือข่ายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพราะเราเชื่อว่าการให้จุดประกายความหวังและรอยยิ้ม พบความสุขจาการให้ ร่วมอุปการะเด็กยากไร้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กจากครอบครัวยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุขได้ที่ : https://bit.ly/3vnQNos

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น