อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

"ผบก.ทว."สั่งเข้ม2มาตราการหลัก ป้องกันการโควิดระบาด

ผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สั่งเข้ม 2 มาตราการหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.50 น.


พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. ได้ดำเนินการตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล จึงได้จัดให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning ทุกวันจันทร์และวันพุธ และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก ๆ เดือน พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฯ ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงไปฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลตำรวจ 
      
ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล(Criminal Record Verification Center) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตั้งอยู่ชั้นล่าง อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอตรวจสอบประวัติ และขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้บริการทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ โดยมีผู้มาใช้บริการก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนมากกว่า 1,000 คนต่อวัน และปัจจุบันยังมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก จึงมีความสุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อโรคได้


 


ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการ ของ ศบค., ตร. และ  สพฐ.ตร. กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดย พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลดังนี้            

1. การลดความแออัดในการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการฯโดยภาพรวมได้จัดแบ่งเป็นจุด 
1.1 จุดบริการที่ 1 เป็นจุดคัดกรองและแจกบัตรคิว ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร 12 (บช.ก.เก่า) 
ด้าน ถ.อังรีดูนังต์ ทำหน้าที่คัดกรองโรคเบื้องต้น เช่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ และจัดคิวสำหรับประชาชนผู้เดินทางเข้ามาตรวจสอบในวันนั้น ๆ ไม่เกิน 500 คนต่อวัน และผู้มาใช้บริการที่จองตามคิวออนไลน์ไม่เกิน 200 คนต่อวัน รวมไม่เกิน 700 คนต่อวัน
1.2 จุดบริการที่ 2 เป็นจุดพักรอบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อระบายจำนวนผู้มาใช้บริการ กรณีที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการพร้อมกันจำนวนมาก
1.3 จุดบริการที่ 3 ภายในศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล จำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการได้ ไม่เกินครั้งละ 40 คน  ทั้งสามจุดเป็นการบริการจัดการเพื่อลดความแออัด อย่างมีระบบ เกิดความคล่องตัวในการบริการประชาชนและเป็นไปตามมาตรการที่ได้สั่งการ    

 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  กองทะเบียนประวัติอาชญากรทางเว็บไซต์ www.criminal.police.go.th, facebook และ แอปพลิเคชัน LINE ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ดังนี้
2.1 การบริการพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถติดต่อร้องขอให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร จัดเจ้าหน้าที่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ได้ โดยต้องจัดสถานที่และวางมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้น 2.2 ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่อาศัยอยู่ปริมณฑล สามารถไปใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารได้                
     2.2.1 กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.สมุทรปราการ, จว.นนทบุรี และ จว.ปทุมธานี สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานของแต่ละจังหวัด หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1                       
     2.2.2. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.นครปฐม สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 
     2.2.3. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถเดินทางไปติดต่อใช้บริการได้ที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 - 9 ตามภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย 
     2.2.4. นอกจากข้อ 1 - 3 แล้ว ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาดำเนินการได้ 
     2.2.5. ประชาชนสามารถจองคิวออนไลน์ตามช่องทางเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.criminal.police.go.th  โดยจำกัดจำนวนจองคิวได้ไม่เกินวันละ 200 คน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 55