อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

นายกเทศมนตรีป้ายแดงเทศบาลเมืองนครปฐม จัด6 นโยบาย สร้างความสุขให้ประชาชน

นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม แถลง 6 นโยบาย พัฒนา บริหาร สร้างความสุขให้ประชาชน พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.53 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดให้เป็นสถานที่ เป็นห้องประชุมสภา (ชั่วคราว) นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม แถลงนโยบาย ต่อสมาชิกสภาเทศบาล หลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศบาลเมืองนครปฐม  
ด้วยนโยบาย 6 ด้านบริหาร พัฒนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนที่ให้การสนับสนุนเลือกตั้งเข้ามา

โดยเน้นการพัฒนา การศึกษา ศูนย์เด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพให้พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้เด็กเล็กทั่วถึงเท่าเทียมกัน เพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความสะดวก ประชาชนไม่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียน หรือไปอยู่ ศูนย์ปฐมวัยในเมือง อันเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง ที่ต้องเดินทางรับส่งบุตรหลานการปกครอง ยึดมั่นความสามัคคี ปรองดอง ของประชาชนชาวตำบลนครปฐมตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึงรวดเร็ว เท่าเทียมเสมอภาคและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาให้ความรู้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติยเป็นประมุข
ด้านการเมือง ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟู ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ สาธารณสุข บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วมร่วมในการพัฒนา เน้นการทำงานเป็นทีมและบูรณาการทุกภาคส่วน

พัฒนาบำรุงรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ไฟสว่าง ทางดี ลำคลองสะอาด เดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค ด้านเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพเพิ่มการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนสนับสนุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลักดันส่งเสริมให้มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชน จัดหาสถานที่ออกกำลังกาย ให้ความรู้ให้บริการสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยั่งยืน การขจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การปฎิบัติงาน ให้ได้มาตรฐาน อาทิ Website ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการถูกต้อง รวดเร็ว สนับสนุนให้ใช้กล้อง CCTV ในการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

นายณัทพงศ์ กล่าวต่ออีว่า ตนจะบริหารงานภายใต้นโยบายที่ให้ไว้ต่อสภาแห่งนี้ ภายใต้ระเบียบกฏหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมพัฒนาตำบลนครปฐมให้มีความเจริญก้าวหน้า แบบยั่งยืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสืบต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น