อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

ทส. เดินหน้านโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส. เดินหน้านโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหวังสินค้าของคนไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก นำโมเดล BCG Economy ของรัฐบาลมาปรับใช้ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบฐานราก อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.23 น.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ขณะนี้ทั่วโลกต่างปรับตัวและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรักษ์โลกอย่างครอบคลุมทุกมิติ

 

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อก้าวสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ภายใต้โครงการต่างๆ ไม่วาจะเป็น.  Green Office , Green Hotel,  Green Products , Green National Parks , G Upcycle , Green Restaurant ซึงขณะนี้มีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,743 แห่ง  และ  Green Products ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้สอดรับกับเทรนด์ของการดำเนินธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา  ตามความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งตามกระแสของโลกให้เกิดการยอมรับ เกิดชื่อเสียงเกิดยอดขายที่ดีขึ้นควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นที่นิยมของกระแสโลกในขณะนี้   เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าของชุมชน ขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น  ผ่าน  Platform ออนไลน์  แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) เป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  ทำให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าและบริการโรงแรม  ร้านอาหาร  สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานตัว G  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)  โดยส่งเสริมให้มีการบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) .คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น