อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

สผ.ชี้แจง หลักเกณฑ์ EIA สำหรับอาคารสูง ฉบับใหม่ยังไม่ได้ประกาศใช้

สผ.ชี้แจง หลักเกณฑ์ EIA สำหรับอาคารสูง ฉบับใหม่ยังไม่ได้ประกาศใช้  พร้อมเปิดรับฟังความเห็นตามขั้นตอน.  ย้ำการกำกับดูแล. ภายใต้นโยบายโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08.14 น.


ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กล่าวว่า กรณีที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน . ถึงหลักเกณฑ์ใหม่การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA  ที่ห้ามสร้างตึกสูงบังลม - บังแดด จนเป็นสาเหตุให้ 3 สมาคม ที่เกี่ยวข้องยื่นค้าน นั้น  ต้องขออนุญาติชี้แจง และทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ประเด็นที่ 1.   แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร” ดังกล่าว  มิใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารหรืออาคารสูง แต่อย่างใด ประเด็นที่2. แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักทางวิชาการ
ประเด็นที่3 เรื่องแนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและ สผ. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อเสนอแนะ  เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการนำไปประกาศใช้เป็นทางการต่อไป  ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code ที่ปรากฏ
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น