อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

องคมนตรี ลงพื้นที่ประชุมติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี ลงพื้นที่ประชุมติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 19.59 น.


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมให้การต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลตำรวจโทรณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 / ผู้บัญชาการ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งการควบคุมดูแลพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน พร้อมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นเวลา 13.40 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทาง ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของมูลนิธิพระดาบส เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางการศึกษา ตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบส โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนเหล่านี้ออกไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง สร้างครอบครัวสังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอน  โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น