อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรควบคุมโรคใบด่างมันฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ สร้างความร่วมมือในชุมชน จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการทำความเข้าใจกับเกษตรกรนั้น ขณะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และ เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดการจับคู่แปลงพันธุ์สะอาดกับเกษตรกรผู้รับท่อนพันธุ์ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกที่มีความใกล้เคียงกัน ร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาดเป็นผู้นำ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในชุมชน
 
 เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25632) เป็นเกษตรกรที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด

3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันในฤดูปลูกเดียวกัน

4) เกษตรกรมีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้เกษตรกร 1 ราย สามารถขอรับค่าชดเชยการทำลายและการสนับสนุนท่อนพันธุ์ได้แปลงละ 1 ครั้งเท่านั้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ เพิ่งผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ หากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้ง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และ เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยชุมชน โทร 02-955-1626 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดใกล้บ้านท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9