อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เจาะลึก'น่านโมเดล'พื้นที่ทดลอง ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเด็กนอกระบบ

เจาะลึก น่านโมเดล พื้นที่ทดลอง ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อเด็กนอกระบบที่มีความต้องการพิเศษ อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 11.52 น.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน  ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน และ มูลนิธิรักษ์ไทย  ประจำจังหวัดน่าน จัดเวทีเสวนา เจาะลึก น่านโมเดล พื้นที่ทดลอง ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อเด็กนอกระบบที่มีความต้องการพิเศษ

 

ดร.มลิวัลย์ เสนาวงษ์ หัวหน้าโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ลำปาง น่าน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ. ) ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และให้การสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชน เหล่านี้ สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน โดยนางปวริศา สิงห์อุดร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน และ มูลนิธิรักษ์ไทย ประจำจังหวัดน่าน มีนางสาวกรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์  ผู้จัดการมูลนิธิรักษ์ไทย ประจำจังหวัดน่าน ในการร่วมกันค้นหาและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ในการจัดการเรียนที่บ้าน การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ กิจกรรมบำบัด การส่งเสริมอาชีพและรายได้

นางสาวศรุตยา เจริญพรพานิชกุล  ผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดน่าน  ให้ข้อมูลว่า โครงการฯดังกล่าว มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กเยาวชนกลุ่มพิเศษ ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมและการปรับตัวเข้ากับสังคมและครอบครัว ทั้งทางด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างการรับรู้คนในสังคมร่วมกันเปิดพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และ เชื่อมโยงกระบวนการทำงานกับเครือข่ายภาคีและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม เท่าเทียมและเสมอภาคนางปวริศา สิงห์อุดร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน  กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับทางมูลนิธิรักษ์ไทย ประจำจังหวัดน่าน ให้การช่วยเหลือกับกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามความศักยภาพและความต้องการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา พัฒนารูปแบบ วิธีการที่เป็นนวัตกรรมด้านการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนอกระบบการศึกษา

นางปวริศา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท ด้านความบกพร่องทางการเห็น ด้านการได้ยิน ด้านสติปัญญา ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการเรียนรู้ ด้านการพูดและภาษา ด้านพฤติกรรมและอารมณ์  บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน  ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การขายของ ทำขนมโดนัท หมูปิ้ง การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงหมู การเพาะเห็ด การจักสาน การทำขันโตก ซ่อมรถจักรยานยนต์ และอื่นๆตามที่เด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษให้ความสนใจ โดยมีผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ ให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในแต่ละความบกพร่องด้านต่างๆดร.เนตรดาว ยั่งยุบล ผู้ประสานโครงการประสานงานเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถอดบทเรียน องค์ความรู้  ตั้งแต่การเริ่มค้นหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา พัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเด็กและเยาวชน วางแผนการช่วยเหลือตั้งแต่ค้นหาความหมายชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเด็ก พัฒนาทักษะชีวิต รวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และสุดท้ายเกิดการส่งต่อการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาในระบบการช่วยเหลือ ในการสร้างโอกาศชีวิตและการศึกษาให้กับเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อเข้าถึงความเสมอภาคทางการศึกษาบนฐานของความหลากหลายทางวัฒรนธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 52